ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Cégnév: Globalplant Garden Kft.
Székhely: 3350 Kál, Erdőtelki utca 3.
Adószám: 26140924-2-10

1. A Szabályzat célja és hatálya

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Globalplant Garden Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát, amelyet a Globalplant Garden Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Minden érintett személy (természetes személy, továbbiakban Partner), aki kapcsolatba kerül a Globalplant Garden Kft.-vel, és bármilyen adata rögzítésre kerül a Globalplant Garden Kft.által (elektronikusan vagy papíralapon vagy felvétel formájában), ezen Szabályzat alapján tájékozódhat az adatkezelésről, adatvédelemről.

1.2. Jelen Szabályzat a Partnerek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, a Globalplant Garden Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére. A Globalplant Garden Kft. biztosítja a Partnerek jogait, alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartását.

1.3. A Szabályzat megalkotásakor az alábbi jogszabályokat alkalmaztuk:
1.3.1. Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (GDPR)
1.3.2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
1.3.3. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
1.3.4. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
1.3.5. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
1.3.6. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
1.3.7. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
1.3.8. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

1.4. További tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésre, melyek a 10. pontban hivatkozott honlapokon megjelenő külső hirdetőkre, vagy harmadik fél által készített promóciókhoz, kampányokhoz, nyereményjátékokhoz, szolgáltatásokhoz vagy termékekhez kapcsolódik. Olyan harmadik fél által üzemeltetett honlapokra sem terjed ki jelen Szabályzat hatálya, melyekre vagy melyekről a 10. pontban jelzett honlapok egyes hivatkozásai (külső hivatkozások) mutatnak. Ezekre a harmadik személy Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Globalplant Garden Kft. felelősséget nem vállal.

1.5. A Globalplant Garden Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa. A Partnerek elfogadják a szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ehhez külön beleegyezésről partneri nyilatkozat nem szükséges.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Partner: minden érintett személy (természetes személy), aki kapcsolatba kerül a Terméktanáccsal, és bármilyen adata rögzítésre kerül a Globalplant Garden Kft. által (elektronikusan vagy papíralapon vagy felvétel formájában).

2.2. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. A Globalplant Garden Kft. egy adatállományban kezeli a Partnerek listáját (ügyféladatok: név, cím, adószám, a számlázóprogramban). A Globalplant Garden Kft. egy adatállományban kezeli a telephelyein lévő biztonsági kamerák felvételeit (videófile-formátum). A Globalplant Garden Kft. a rendezvények szervezése során részvételi regisztrációt (elektronikus adatbázis) és digitális felvételt (fotó vagy videófelvétel) készít.

2.3. Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.4. Adatkezelő: Farkas Pál a Globalplant Garden Kft. nevében (egyúttal az adatvédelmi tisztviselő is).

2.5. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki a Globalplant Garden Kft. nevében személyes adatokat kezel. A Globalplant Garden Kft.-vel adatfeldolgozói kapcsolatban lévő szervezetekről külön kérésre tájékoztatjuk a Partnereket.

2.7. Üzemeltetett honlap: a Globalplant Garden Kft. által üzemeltetett honlapok: www.globalplantgarden.hu

2.8. Termékek és szolgáltatások: Globalplant Garden Kft. által üzletben, telephelyen, ügynöki kereskedelemben vagy online értékesített termékek és szolgáltatások, szervezett rendezvények, nyereményjátékok, megjelenő időszakos kiadványok, kampányok, adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, ajánlatok.

2.9. Munkavállaló az a természetes személy, aki a Globalplant Garden Kft.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Potenciális munkavállaló az a természetes személy, aki a Globalplant Garden Kft. álláshirdetésére jelentkezik.

2.10. Külső szolgáltató, aki a Globalplant Garden Kft. által üzletben, telephelyen, ügynöki kereskedelemben vagy online értékesített termékek és szolgáltatások, szervezett rendezvények, nyereményjátékok, megjelenő időszakos kiadványok, kampányok, hírlevelek, adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, ajánlatok szervezésére igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülhetnek, vagy akik az Globalplant Garden Kft. részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak a Globalplant Garden Kft.-vel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a honlapokhoz, a Partnerekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Partner azonosítására (jellemzően az elektronikus szolgáltatók, keresőmotorok üzemeltetői, közösségi oldalak).

2.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.12. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai és elektronikai megsemmisítése.

2.13. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.14. Nyilvánosságra hozatal: amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.15. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Partnernek felhasználói IP címét a Globalplant Garden Kft. elektronikai rendszere rögzítheti, amennyiben a 10. pontban megjelölt honlapot meglátogatják.

3.2. A Partner beleegyezésével a Globalplant Garden Kft. kezelheti az alábbi adatait: neve, címe, adószáma, e-mail-címe, honlapja, telefonszáma, fax-száma, lefolytatott telefonbeszélgetés tartalma, telephelyeken belüli mozgásának videófelvétele.

3.3. Amennyiben a Globalplant Garden Kft. egy Partnert üzleti vagy egyesületi célból felkeres azt sms-ben, e-mailben, telefonon teszi. Ezen adatokat a termék vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4. A Globalplant Garden Kft. az általa szervezett rendezvények előadóiról és résztvevőiről az alábbi személyes adatokat kezeli: név, beosztás, munkahely, e-mail cím, telefonszám, szektoriális és tevékenységi érdeklődés, életrajzi adatok.

3.5. Az Adatkezelő az általa lebonyolított eseti nyereményjátékok és hírlevél-szolgáltatás körében az alábbi személyes adatokat kezeli: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

3.6. A webshop (online shop) szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Globalplant Garden Kft. külön szabályzatban rendelkezik az adatvédelemről, adatkezelésről.

3.7. Előfordulhat, hogy az online termékek/szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, a Globalplant Garden Kft. tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül a Globalplant Garden Kft. által folytatott adatkezelésnek.

3.8. A Globalplant Garden Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Partner számítógépén kis adatcsomagot (cookie) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal magas színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Partner törölni tudja a saját számítógépéről, és beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásával a demográfiai adatokat, az érdeklődési kör információkat, szokásokat, preferenciákat (böngészési előzmények alapján) rögzíthetik. A böngészés során rögzítésre kerülő adatok az IP cím, az operációs rendszer és a böngészőprogram neve, internetoldal neve, ahonnan a Partner az adott honlapra jutott, a látogatás dátuma, időpontja, időtartama. A rögzített adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

4. Adatkezelés célja, jogalapja

4.1. A Globalplant Garden Kft. által folytatott adatkezelések célja, mely célok érdekében a Globalplant Garden Kft. adatokat kezelhet a következők:
4.1.1. Jellemzően egyesületi élet szervezése, tanácsadás, termékek vagy szolgáltatások értékesítése, oktatások, rendezvények szervezése, érdekképviseleti feladtaok ellátása. A tevékenységi körbe tartozó szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése, módosítása, törlése.
4.1.2. A Globalplant Garden Kft. üzleti vagy egyesületi tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás. A Partnerek azonosítása, csoportos és egyedi ajánlatok, szállítólevelek, számviteli dokumentumok előállítása.
4.1.3. A Globalplant Garden Kft. internetes oldalain keresztül elérhető termékek és szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ehhez kapcsolódóan külön szabályzat is készül.
4.1.4. Közvetlen üzletszerzési, marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.).
4.1.5. A Partnerek által generált tartalmak (hozzászólások, üzenetek) közzétételéhez tárhely biztosítása. Egyedi vagy rendszeres esetekben nyereményjátékok szervezése, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény eljuttatása, hírlevél-szolgáltatás nyújtása,.
4.1.6. A Globalplant Garden Kft. munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése. A potenciális munkavállalók toborzása, kiválasztása, nyilvántartása.
4.1.7. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése.
4.1.8. A Partnerek adatvédelme.
4.1.9. A Globalplant Garden Kft. jogos érdekeinek érvényesítése.
4.1.10. A Globalplant Garden Kft. a Partnerek adatai alapján felhasználói csoportokat képezhet.
4.1.11. A Globalplant Garden Kft. a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
4.1.12. Az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés a Partner önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Partner kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az üzleti vagy egyesületi kapcsolat során általa közölt személyes adatai, vagy a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az adatkezelés során a Partner adatai továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Partner a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4.1.13. A Globalplant Garden Kft. által kiállított bizonylaton szereplő személyes adatokat a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kell kezelni.
4.1.14. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Partner előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.1.15. A Partner a személyes adatainak megadásakor felelősséget vállal annak valódiságáért, azért, hogy az adatok a sajátjai, azok felett szabadon rendelkezik. Az adatok valódiságáért a Partnert teljes körű büntetőjogi felelősség terheli. Károkozás esetén a felek egymással szemben teljes felelősséggel tartoznak. A Globalplant Garden Kft. a Partner általi szándékos károkozás esetén az eljáró hatóságoknak a jogsértő személyről minden adatot kiad.
4.1.16. A Globalplant Garden Kft. a termékeinek és szolgáltatásainak, egyesületi tevékenységének továbbfejlesztése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokból kutatásokat végezhet, vagy azokról anonim statisztikákat készíthet. Ezen kutatási tevékenység kifejezetten egyesületi célú.

5. Az adatkezelés elvei, módja

5.1. A Globalplant Garden Kft. a személyes adatokat a jóhiszeműség, tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2. A termékek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Globalplant Garden Kft. az érintett Partner hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, amikor a személyes adatokat a Globalplant Garden Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Partnert tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, vagy lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.3. A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

5.4. A Globalplant Garden Kft. az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről értesíti az érintett Partnert. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés a céljára való tekintettel, az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.5. A Globalplant Garden Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, és kezelt adatok védettek legyenek. Megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférést, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

6. Az adatkezelések időtartama

6.1. A Globalplant Garden Kft. a Partnerek személyes adatait csak a szükséges időtartamban kezeli. Ezt követően törli vagy megsemmisíti.

6.2. A honlapokon keresztül az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 30 napig tárolja a Globalplant Garden Kft.

6.3. Üzleti vagy egyesületi célú megkeresésekhez kapcsolódó személyes adatokat az ügy lezárása után 7 évig tárolja a Globalplant Garden Kft. Erre az általános adózási/számviteli elévülési idő miatt van szükség.

6.4. A Globalplant Garden Kft. által szervezett rendezvények, kampányok és nyereményjátékok résztvevőinek személyes adatait a Globalplant Garden Kft. az adott rendezvény, hírlevél, kampány vagy nyereményjáték végéig kezeli.

6.5. A marketing célból, vagy közvetlen üzletszerzésre megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Partner nem kéri azok törlését.

6.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését/megsemmisítését, azt a Globalplant Garden Kft. végrehajtja. A személyes adatot a Globalplant Garden Kft. mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7. A Partner jogai, érvényesítésük módja

7.1. A Partner kérheti, hogy a Globalplant Garden Kft. tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokról tájékoztassa. A tájékoztatást írásban lehet kérni a Globalplant Garden Kft. székhelyére címzett levélben, vagy az info@globalplantgarden.hu címre írt e-mailben. Mindkét úton egyértelmű azonosíthatóság szükséges a Partner részéről. Globalplant Garden Kft. részéről csak a 2. pontban megnevezett Adatkezelő jogosult nyilatkozni.

7.2. A Partner írásban bármikor kérheti a kezelt személyes adatainak törlését, módosítását, kiegészítését, továbbítását, a Partner ezen kérését indokolnia nem kell. A személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Globalplant Garden Kft. által küldött hirdetések, hírlevelek az azokban található leiratkozási linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Globalplant Garden Kft. a hirdetés, hírlevél adatbázisában a Partner személyes adatait törli.

7.3. Termékek/szolgáltatások garanciális (szavatossági) időszakban történő adatkezelés is jogszerű a Globalplant Garden Kft. részéről. Ez az adatkezelés a Partner jogait védi.

8. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

8.1. A Globalplant Garden Kft. külső adatkezelőt jellemzően nem vesz igénybe. Hatósági bevallások, adatszolgáltatások (pl. NAV, Bíróság) esetén ezek a szervezetek adatkezelővé lépnek elő, rájuk a saját szabályzataik vonatkoznak.

8.2. Garanciális (szavatossági) célból adattovábbításra kerülhet sor a forgalmazott termékek/szolgáltatások gyártói, importőrei, vagy adott hatósági eljárásokhoz kapcsolódó hivatalok számára is. Ebben az esetben a Globalplant Garden Kft. jóhiszeműen jár el, csak a szükséges mértékben továbbítja a Partnerek adatait.

8.3. Csomagküldő vagy logisztikai szolgáltatás igénybevétele esetén a feladó és a címzett személyes adatai (jellemzően: név, cím, telefonszám, e-mail-cím) kerülnek rögzítésre a szerződött postai, csomagküldő vagy logisztikai külső szolgáltató által üzemeltetett online rendszerekbe. A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

8.4. A Globalplant Garden Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló, és szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés van. Az ilyen adattovábbítás, és az ebből származó következmények miatt a Globalplant Garden Kft. nem tehető felelőssé. Az ilyen adattovábbításokról a Globalplant Garden Kft. nyilvántartást vezethet.

9. Munkavállalók, látogatók

9.1. A Globalplant Garden Kft. a munkavállalókról és a potenciális munkavállalókról azokat a személyes adatokat (jellemzően személyi adatok és önéletrajz és bizonyítványok másolatai) kezeli, melyeket az adózáshoz, és a munkaügyhöz kapcsolódó jogszabályok kötelezővé tesznek (bejelentés, bevallás, nyilvántartás, adófizetés stb.). Az adatkezelési időtartamát is ezen jogszabályok határozzák meg.

9.2. A potenciális munkavállalók adatait (jellemzően személyi adatok és önéletrajz és bizonyítványok másolatai) önkéntes alapon kezeli a Globalplant Garden Kft, kifejezetten csak a betöltendő állások tekintetében. Az adatokat a személyes meghallgatás(ok) után 5 évig tárolja.

9.3. A Globalplant Garden Kft. vagyonvédelmi célból a telephelyein biztonsági kamerákat működtethet. A kamerák folyamatos képfelvételt készíthetnek, amelyeket a Globalplant Garden Kft. vezetője (Adatkezelő) megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítéséhez kapcsolódó okokból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 30 napon belül törölni kell.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő vezető munkatársa az illetékes: Farkas Pál.

Elérhetőségek:
Székhely, telephely: 3350 Kál, Erdőtelki u.3.
Telefonszám: + 36 (36) 587 047
E-mail: info@globalplantgarden.hu
Honlap: www. globalplantgarden.hu

Panaszkezelés:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A Partner jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

11. Tárolt adatok lekérése

Adja meg azt az e-mail címét, amiről meg szeretné tudni, hogy milyen adatokat tárolunk hozzá tartozóan! Ha módosítani szeretné adatait, vagy töröltetni rendszerünkből, szintén adja meg e-mail címét! A célnak megfelelően jelölje be a négyzetet!
Amennyiben nem tartunk nyilván semmilyen adatot a megadott e-mail címhez kapcsolódóan, akkor az e-mail cím további tárolását nem valósítjuk meg, nem kerül bele semmilyen adatbázisunkba.

 

12. Sütik